Party: Bharatiya Janata Party

State: Maharashtra

Constituency: Chandrapur

Hansraj Gangaram Ahir

Hansraj Gangaram Ahir

age62

Cases30

Basic Info

Education

Wealth In Rupees