States & UTS
Uttar Pradesh 20
Madhya Pradesh 1

MPs

21

State Party Age Wealth (₹)
Uttar PradeshBSP52₹13,333,936
Uttar PradeshBSP41₹6,755,623
Uttar PradeshBSP62₹8,214,206
Uttar PradeshBSP46₹11,667,328
Uttar PradeshBSP56₹31,938,205
Uttar PradeshBSP53₹1,114,152
Madhya PradeshBSP48₹22,220,729
Uttar PradeshBSP41₹6,578,674
Uttar PradeshBSP65₹8,974,305
Uttar PradeshBSP78₹24,217,040
Uttar PradeshBSP62₹18,519,090
Uttar PradeshBSP55₹58,653,332
Uttar PradeshBSP₹6,549,060
Uttar PradeshBSP50₹0
Uttar PradeshBSP48₹34,909,506
Uttar PradeshBSP64₹165,898,904
Uttar PradeshBSP57₹2,355,500
Uttar PradeshBSP51₹29,144,388
Uttar PradeshBSP86₹6,709,763
Uttar PradeshBSP51₹496,384,300
Uttar PradeshBSP76₹42,820,290
1
MPs: 21